Virtuele Instituut vir Afrikaans 2022a

Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA). 2022. Sintaksisterminologie vir die Algemene Afrikaanse Grammatika [Syntax terminology for the Algemene Afrikaans Grammatika]. 1.0 edn. https://viva-afrikaans.org. Available: https://gerhard.pro/publications/viva2022a.

English: Afrikaans; syntax, Algemene Afrikaanse Grammatika; AAG; Afrikaanse Skoolgrammatika; ASG; Taalportaal; terminology

Afrikaans: Afrikaans; sintaksis, Algemene Afrikaanse Grammatika; AAG; Afrikaanse Skoolgrammatika; ASG; Taalportaal; terminologie

English: In this technical report, terminological issues with regard to the description of the Afrikaans syntax in the Virtual Institute for Afrikaans (VivA)’s General Afrikaans Grammar (AAG) are systematically explained. The content should not be seen as a description of the Afrikaans syntax, but only as a means to an end, namely to standardize terminology for all possible sentence constituents at all relevant levels of description. These levels include morphosyntactic form (i.e. word types), syntactic form (i.e. syntactic phrases), syntactic function (i.e. grammatical relationships) and clause structure. The distinction between form, function and meaning is also treated systematically.


Afrikaans: In hierdie tegniese verslag word terminologiese kwessies met betrekking tot die beskrywing van die Afrikaanse sintaksis in die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) se Algemene Afrikaanse Grammatika (AAG) sistematies uiteengesit. Die inhoud moet nié gesien word as ʼn beskrywing van die Afrikaanse sintaksis nie, maar slegs as ʼn middel tot ʼn doel, naamlik om terminologie te standaardiseer vir alle moontlike sinskonstituente op alle relevante vlakke van beskrywing. Hierdie vlakke sluit in morfosintaktiese vorm (d.i. woordsoorte), sintaktiese vorm (d.i. sintaktiese stukke), sintaktiese funksie (d.i. grammatikale verhoudings) en klousstruktuur. Die onderskeid tussen vorm, funksie en betekenis word ook sistematies behandel.

In: Afrikaans

On: Afrikaans