Share on email
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter

Bibliography of Afrikaans morphology

Bibliography of Afrikaans morphology

Last updated: 12 January 2020

This bibliography contains research publications on Afrikaans morphology that was published since July 1989.

For a comprehensive bibliography of the period prior to this, see Combrink (1990:427-435). 

You can also search for ⟨morf*⟩ in the field [Enige Woord] in the Digital Bibliography of Afrikaans Linguistics. This will result in a rather comprehensive (but not necessarily complete) list of bibliographic references.

Please send suggestions for changes and additions to the list below, or to morphology-related references in the the Digital Bibliography of Afrikaans Linguistics to Gerhard van Huyssteen.

Section 1: Descriptive and theoretical morphology

Section 2: Computational morphology

Descriptive and theoretical morphology

 1. Breed, Adri. 2012. “Die Grammatikalisering van Aspek in Afrikaans: ʼn Semantiese Studie van Perifrastiese Progressiewe Konstruksies.”
 2. Breed, Adri. 2016. “Aspek in Afrikaans: ‘n Teoretiese beskrywing.” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 56 (1):62-80. doi: 10.17159/2224-7912/2016/v56n1a5.
 3. Butler, Anneke. 2016. “Die deelwoord as ‘n ánder vorm van die werkwoord.” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 56 (1):81-101.
 4. Carstens, Adelia. 1990. “Komposisionaliteitsbeginsel en die beskrywing van geleentheidskomposita.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 8 (3):99-106.
 5. Carstens, Adelia. 1992. “Kollokasies: vrye verbindings of lekseme?” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 10 (1):1-11.
 6. Carstens, Adelia, and Piet H. Swanepoel. 1993. “Komposisionaliteit, motivering en die grammatika van Afrikaans.” South African Journal of Linguistics = Suid Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 14:1-78.
 7. Coetzee, Anna E. 1999. “Woordstatus, spelling en betekenis.” Tydskrif vir Taalonderrig = Journal for Language Teaching 33 (4):305-315.
 8. Coetzee, Anna E. 2000. “Reduksieprosesse: produktiewe woordvormingsmiddele in Afrikaans.” Tydskrif vir Taalonderrig = Journal for Language Teaching 34 (4):311-322.
 9. Coetzee, Anna E. 2001. “Van morfologie tot sintaksis: taalvorme van die Bolandse wingerdwerkers.” In, edited by A. Carstens and H. Grebe, 21-29. Pretoria: Van Schaik.
 10. Coetzee, Anna E. 2002. “Die 2002-AWS en grammatikale subkategorieë.” Tydskrif vir Taalonderrig = Journal for Language Teaching 36 (3-4):377-385.
 11. Coetzee, Anna E., and Joan Kruger. 2004. “Die Afrikaanse verkleinwoord 1 : ‘ n Morfo-semantiese grammatika.” Journal for Language Teaching 38 (2):316-332.
 12. Combrink, Johan G. H. 1990. Afrikaanse morfologie: Capita Exemplaria [Afrikaans morphology: Capita Exemplaria]. Pretoria: Academica.
 13. Combrink, Johan G. H. 1990. Inkorting van naamwoorde en naamwoordstukke. Pretoria: Linguistevereniging van Suider-Afrika.
 14. Combrink, Johan G. H. 1992. “Die kader vir beskrywing van inkorting: repliek op Prinsloo se ander perspektief.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 10 (2):81-89.
 15. Conradie, C. Jac. 1992. “Tempus in Afrikaanse Bybelvertalings.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 10 (2):60-67.
 16. Conradie, C. Jac. 1998. “Preteritumverlies in vroeë Afrikaans.” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 38 (1):6-20.
 17. Conradie, C. Jac. 1998. “Tempusgebruik in Afrikaanse narratiewe.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 16 (2):37-43.
 18. Conradie, C. Jac. 2003. “Voltooide deelwoorde in verklarende Afrikaanse woordeboeke.” In, edited by W. F. Botha, 174-182. Stellenbosch: Buro van die WAT.
 19. Conradie, C. Jac. 2004. “Ikonisiteit en Afrikaanse reduplikasie.” Tydskrif vir Taalonderrig/Journal for Language Teaching 38 (2):334-348.
 20. Conradie, C. Jac. 2010. “Het Nederlands en de standaardisering van het Afrikaanse werkwoordsysteem.” In, edited by M. Van der Wal and E. Francken, 67-83. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU.
 21. Conradie, C. Jac. 2012. “The Dutch-Afrikaans participial prefixe ge-: a case of degrammiticalization?” In, edited by A. Kemenade and N. De Haas, 129-154. Amsterdam: John Benjamins.
 22. Den Besten, Hans. 1989. “From Khoekhoe foreignertalk via Hottentot Dutch to Afrikaans: the creation of a novel grammar.” In, edited by Martin Pütz and Rene Dirven, 207-249. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 23. Den Besten, Hans. 1996. “Associative DPs.” Linguistics in the Netherlands 13:13-24. doi: 10.1075/avt.13.04bes.
 24. Den Besten, Hans. 2001. “The complex ancestry of the Afrikaans associative constructions.” In, edited by Adelia Carstens and Heinrich Grebe, 49-58. Pretoria: Van Schaik.
 25. Den Besten, Hans. 2013. “Hulle weet nie eers hoe om ‘n baba te abba nie. Opmerkingen over het Afrikaans.” In, edited by Nicoline Van der Sijs, Jan Stroop and Fred Weerman, 237-245. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
 26. Den Besten, Hans, Carla Luijks, and P.T. Roberge. 2003. “Reduplication in Afrikaans.” In Twice as meaningful. Reduplication in Pidgins, Creoles and other contact languages, edited by S. Kouwenberg, 271–287. London: Battlebridge.
 27. Hantson, André. 2001. “Casusaanduiding in het Afrikaans en andere (Indo-) Germaanse talen : een vergelijkende schets.” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 41 (1):1-20.
 28. Jansen, Carel, Robert Schreuder, and Anneke Neijt. 2007. “The influence of spelling conventions on perceived plurality in compounds: a comparison of Afrikaans and Dutch.” Written Language & Literacy 10 (2):185-194.
 29. Jenkinson, Alf G. 1991. “Strukturalistiese en generatiewe benaderings tot die morfologie : ‘n metodologiese vergelyking.” Acta Academica 23 (3):120-138.
 30. Jenkinson, Alf G. 1993. “Die probleem van fleksie en afleiding in Afrikaans.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde Supplement 18:100-122.
 31. Klopper, R. M. 1989. “Attributiewe adjektiewe in Afrikaans.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 7 (3):105-111.
 32. Lee, A. S. 1991. Die voegsel ‘-s’ in Afrikaans. Johannesburg.
 33. Lubbe, H. J. 1993. “Die klempatrone van Afrikaans.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 11 (2):49-59.
 34. Lubbe, H. J. 1993. “Klem in Afrikaans en die superswaar rym.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 18:78-99.
 35. Lubbe, H. J. 1994. “Leksikale Fonologie as ‘n beskrywingsraamwerk van fonologiese en morfologiese interaksie.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 12 (4):124-134.
 36. Lubbe, H. J. 1996. “Fonologiese en morfologiese interaksie in Afrikaans.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 31:113-137.
 37. Otterman, S. 1993. “Semantic interpretation of Afrikaans dimunitives.”
 38. Perold, M. 1990. “Die grammatikale funksie en semantiese waarde van die voorvoegsel be- in Afrikaans.”
 39. Prinsloo, Anton F. 1992. “Combrink se inkortingsreëls: ‘n ander perspektief.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 10 (2):75-81.
 40. Robbers, K. B. M. 1997. “Non-finite verbal complements in Afrikaans: a comparative approach.”
 41. Savini, M. 1992. “On the (non-) discreteness of morphological categories with special reference to affix categories in Afrikaans.”
 42. Savini-Beck, Marina. 1993. “The old and the new: changing perspectives on the distinction between inflection and derivation in Afrikaans.” Acta Academica 25 (1):30-48.
 43. Savini-Beck, Marina. 1995. “Constraints on affixation in Afrikaans: some preliminary findings.” South African Journal of Linguistics 13 (1):38-44. doi: https://doi.org/10.1080/10118063.1995.9723973.
 44. Trollip, Eddie Benito. 2020. “Denominal adjectives in Afrikaans: The cases of ·agtig and ·e·rig.” SKASE Journal of Theoretical Linguistics 17 (5): 27-41. https://www.skase.sk/Volumes/JTL47/pdf_doc/02.pdf.
 45. Trollip, Eddie Benito, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2018. “The linking morpheme in Afrikaans: a Cognitive Grammar description.” SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online] 15 (3):37-70.
 46. Van Huyssteen, Gerhard B. 2000. Die reduplikasiekonstruksie in Afrikaans: aspekte van 'n kognitiewe gebruiksgebaseerde beskrywingsraamwerk vir Afrikaans [The reduplication construction in Afrikaans: aspects of a cognitive usage-based model for Afrikaans]. Potchefstroom: PUCHE.
 47. Van Huyssteen, Gerhard B. 2004. “Motivating the composition of Afrikaans reduplications: a cognitive grammar analysis.” In Studies in Linguistic Motivation, edited by G. Radden and K. U. Panther, 269-292. Berlin: Mouton de Gruyter.
 48. Van Huyssteen, Gerhard B. 2010. “(Re)defining component structures in morphological constructions: a cognitive grammar perspective.” In Cognitive Approaches to Word-Formation, edited by Alexander Onysko and Sascha Michel, 97-126. Berlin: Mouton de Gruyter.
 49. Van Huyssteen, Gerhard B. 2014. “Morfologie [Morphology].” In Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde [Contemporary Afrikaans Linguistics], edited by W. A. M. en Bosman N. Carstens. Pretoria: Van Schaik.
 50. Van Huyssteen, Gerhard B. 2016. “Die ortografiese realisering van komposita met en afleidings van multiwoordeiename [The orthographical realisation of compounds with and derivations of multiword proper names].” LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 13 (3). doi: https://www.litnet.co.za/die-ortografiese-realisering-van-komposita-met-en-afleidings-van-multiwoordeiename/.
 51. Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Morfologie [Morphology].” In Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde [Contemporary Afrikaans Linguistics], edited by W. A. M. Carstens and N. Bosman, 177-214. Pretoria: Van Schaik Uitgewers.
 52. Van Huyssteen, Gerhard B. 2018. “The ‘hulle’ and ‘goed’ constructions in Afrikaans.” In The construction of words: Advances in construction morphology, edited by Geert Booij, 399-437. New York: Springer.
 53. Van Huyssteen, Gerhard B. 2018. “‘n Korpusondersoek na ‘huidiglik’ [A corpus exploration of ‘huidiglik’].” Literator 39 (2):a1527. doi: https://doi.org/10.4102/lit.v39i2.1527.
 54. Van Huyssteen, Gerhard B. 2018. “Norme vir ‘huidiglik’ [Norms for ‘huidiglik’].” Literator 39 (2):a1526. doi: https://doi.org/10.4102/lit.v39i2.1526.
 55. Van Huyssteen, Gerhard B., and Daan P. Wissing. 2007. “Datagebaseerde aspekte van Afrikaanse reduplikasies [Data-based aspects of Afrikaans reduplications].” Southern African Linguistics and Applied Language Studies 25 (3):419-439.
 56. Van Marle, Jaap. 1994. “De derivationele morfologie: een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van het Afrikaans.” In Nuwe perspektiewe op die geskiedenis van Afrikaans: opgedra aan Edith H. Raidt, edited by Gerrit Olivier and Anna E. Coetzee, 90-101. Halfweghuis: Southern Book.
 57. Van Niekerk, A. E. 1989. “Die leksikografiese hantering van komposita.”
 58. Van Niekerk, A. E., and P. Harteveld. 1991. “Die leksikografiese hantering van neo-klassieke en pseudo-sintaktiese komposita.” In red 1991:281-297.
 59. Van Niekerk, Angelique. 2005. “Handelsname: ’n vorm van leksikale vernuwing teen die agtergrond van globalisering.” Southern African Linguistics and Applied Language Studies 23 (1): 39-58. https://doi.org/10.2989/16073610509486373.
 60. Van Niekerk, Angelique, and Alf G. Jenkinson. 2004. “Leksikale vernuwing: Neologismes en geleentheidskeppings.” Southern African Linguistics and Applied Language Studies 22 (3-4): 173-90. https://doi.org/10.2989/16073610409486369 
 61. Van Niekerk, Lariza. 2002. “‘n Korpusanalise van Afrikaanse eksosentriese komposita.”
 62. Van Niekerk, Lariza. 2006. “Funksionele aspekte van Afrikaanse eksosentriese komposita.”
 63. Van Rensburg, F. I. J. 1994. “Die gebruik van die verboë en die onverboë adjektief in Van Wyk Louw se poësie.” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 34 (2):77-89.
 64. Waher, Hester. 1994. “Vernederlandsing en die Afrikaanse afleidingsaffikse: getuienis uit Kaapse Moeslim-Afrikaans.” In, edited by Chris Van der Merwe, Hester Wahler and Joan Hambidge, 112-122. Cape Town: Rondebosch: Universiteit van Kaapstad.

Computational morphology

 1. Daelemans, Walter, Hendrik J. Groenewald, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2009. “Prototype-based active learning for lemmatization.” Proceedings of Recent Advances in Natural Language Processing 2009.
 2. De Stadler, L. G., and M. W. Coetzer. 1992. “A morphological parser for Afrikaans.” In, edited by R. P. Botha, M. Sinclair and W. Winckler, 439-448. Stellenbosch: Departement Algemene Taalwetenskap.
 3. Fick, M., and C. J. Swanepoel. 2010. “Afrikaanse lettergreepverdelingspatrone / Afrikaans syllabification patterns.” SuidAfrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 29 (2):48-65.
 4. Groenewald, Hendrik J, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2008. “Outomatiese lemma-identifisering vir Afrikaans [Automatic lemmatisation for Afrikaans].” Literator 29 (1):65-91.
 5. Pilon, Suléne. 2005. “Outomatiese Afrikaanse woordsoortetikettering.”
 6. Pilon, Suléne, Martin J. Puttkammer, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2008. “Die ontwikkeling van ‘n woordafbreker en kompositumanaliseerder vir Afrikaans [The development of a hyphenator and compound analyser for Afrikaans].” Literator 29 (1):21-41.
 7. Puttkammer, Martin J., and Gerhard B. Van Huyssteen. 2006. “Automatic text segmentation of Afrikaans using memory-based learning.” Proceedings of the 2006 Conference of the Pattern Recognition Association of South Africa.  Pretoria: CSIR/Meraka.
 8. Van Huyssteen, Gerhard B., and M. Davel. 2010. “Learning rules and categorization networks for language standardization.” Proceedings of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL) Workshop on Extracting and Using Constructions in Computational Linguistics:39-46.
 9. Van Huyssteen, Gerhard B., and Suléne Pilon. 2009. “Rule-based conversion of closely-related languages: A Dutch-to-Afrikaans convertor.” Proceedings of the 2009 Conference of the Pattern Recognition Association of South Africa:23-28.
 10. Van Huyssteen, Gerhard B., and Menno M. Van Zaanen. 2004. “Learning compound boundaries for Afrikaans spelling checking.” Proceedings of First Workshop on  International Proofing Tools and Language Technologies . Patras: University of Patras.:101-108.
 11. Van Huyssteen, Gerhard B., and Ben. Verhoeven. 2014. “A taxonomy for Afrikaans and Dutch compounds.” Proceedings of the 25th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2014): The First Workshop on Computational Approaches to Compound Analysis (ComAComA), Dublin, Ireland.
 12. Van Zaanen, Menno M., Gerhard B. Van Huyssteen, Suzanna Aussems, Chris Emmery, and Roald Eiselen. 2014. “The development of Dutch and Afrikaans language resources for compound boundary analysis.” Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014), Reykjavik, Iceland.
 13. Verhoeven, Ben, Walter Daelemans, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2012. “Classification of noun-noun compound semantics in Dutch and Afrikaans.” Pretoria, South Africa, 2012.
 14. Verhoeven, Ben, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2013. “More than only noun-noun compounds: towards an annotation scheme for the semantic modelling of other noun compound types.” Proceedings of Ninth Joint ACL – ISO Workshop on Interoperable Semantic Annotation.
 15. Verhoeven, Ben, Menno M Van Zaanen, Walter Daelemans, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2014. “Automatic compound processing: compound splitting and semantic analysis for Afrikaans and Dutch.” Proceedings of the 25th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2014): The First Workshop on Computational Approaches to Compound Analysis (ComAComA), Dublin, Ireland.

English:

Afrikaans:

English:


Afrikaans: 

In:

On: