Bibliography of Afrikaans morphology

Last updated: 30 May 2022

This bibliography contains research publications on Afrikaans morphology that was published since July 1989.

For a comprehensive bibliography of the period prior to this, see Combrink (1990:427-435). 

You can also search for ⟨morf*⟩ or morph*⟩ in the field [Enige Woord] in the Digital Bibliography of Afrikaans Linguistics. This will result in a rather comprehensive (but not necessarily complete) list of bibliographic references.

Please send suggestions for changes and additions to the list below, or to morphology-related references in the the Digital Bibliography of Afrikaans Linguistics to Gerhard van Huyssteen.

Section 1: Descriptive and theoretical morphology

Section 2: Computational morphology

Descriptive and theoretical morphology

 1. Beyer, Herman Louis. 1995. “Die leksikografiese hantering van morfologies gemerkte geslagsopposisie pare in Afrikaanse woordeboeke, met spesifieke verwysing na die Verklarende Handwoordeoek van die Afrikaanse Taal.” MA, Universiteit Stellenbosch.
 2. —. 1997. “Aard en leksikografiese hantering van sogenaamde geslagtelik neutrale lede van Afrikaanse geslagsopposisiepare.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 15 (4): 107-115. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10118063.1997.9724119.
 3. Breed, Adri. 2012. “Die grammatikalisering van aspek in Afrikaans: ʼn Semantiese studie van perifrastiese progressiewe konstruksies [The grammaticalisation of aspect in Afrikaans: a semantic study of periphrastic progressive constructions].” PhD, Department of Afrikaans, North-West University, Local.
 4. —. 2016. “Aspek in Afrikaans: ‘n Teoretiese beskrywing.” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 56 (1): 62-80. https://doi.org/10.17159/2224-7912/2016/v56n1a5. https://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-47512016000100005&lang=pt.
 5. Butler, Anneke. 2016. “Die deelwoord as ‘n ánder vorm van die werkwoord.” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 56 (1): 81-101. https://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-47512016000100006&lang=pt.
 6. Carstens, Adelia. 1990. “Komposisionaliteitsbeginsel en die beskrywing van geleentheidskomposita.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 8 (3): 99-106.
 7. —. 1992. “Kollokasies: vrye verbindings of lekseme?” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 10 (1): 1-11.
 8. Carstens, Adelia, and Piet H. Swanepoel. 1993. “Komposisionaliteit, motivering en die grammatika van Afrikaans.” South African Journal of Linguistics = Suid Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 14: 1-78.
 9. Coetzee, Anna E. 1995. “Kaboems, kabolder, kerjakker, karbonkel, karfoefel: vanwaar die hele kaboedel? [Kaboems, kabolder, kerjakker, karbonkel, karfoefel: whence the whole caboodle?].” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde, no. 28: 27-44. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1080/10118063.1995.9724028.
 10. —. 1999. “Woordstatus, spelling en betekenis.” Tydskrif vir Taalonderrig = Journal for Language Teaching 33 (4): 305-315.
 11. —. 2000. “Reduksieprosesse: produktiewe woordvormingsmiddele in Afrikaans.” Tydskrif vir Taalonderrig = Journal for Language Teaching 34 (4): 311-322. https://collections.nwu.ac.za/dbtw-wpd/textbases/bibliografie-afrikaans/documents-dbat/tydsktaalonderrig_des2000_311-322.pdf.
 12. —. 2001. “Van morfologie tot sintaksis: taalvorme van die Bolandse wingerdwerkers.” edited by A. Carstens and H. Grebe, 21-29. Pretoria: Van Schaik.
 13. —. 2002. “Die 2002-AWS en grammatikale subkategorieë.” Tydskrif vir Taalonderrig = Journal for Language Teaching 36 (3-4): 377-385.
 14. Coetzee, Anna E., and Joan Kruger. 2004. “Die Afrikaanse verkleinwoord 1 : ‘ n Morfo-semantiese grammatika.” Journal for Language Teaching 38 (2): 316-332. https://hdl.handle.net/10520/EJC59852.
 15. Combrink, Johan G. H. 1989. “Afrikaanse morfologie: ‘n oorsig.” In Inleiding tot die Afrikaanse taalkunde, edited by T. J. R. Botha, Fritz A. Ponelis, J. G. H. Combrink and F. F. Odendal, 220-254. Pretoria: Academica.
 16. —. 1990. Afrikaanse morfologie: Capita Exemplaria [Afrikaans morphology: Capita Exemplaria]. Pretoria: Academica.
 17. —. 1990. Inkorting van naamwoorde en naamwoordstukke. Pretoria: Linguistevereniging van Suider-Afrika.
 18. —. 1992. “Die kader vir beskrywing van inkorting: repliek op Prinsloo se ander perspektief.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 10 (2): 81-89.
 19. Conradie, C. Jac. 1992. “Tempus in Afrikaanse Bybelvertalings.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 10 (2): 60-67.
 20. —. 1998. “Preteritumverlies in vroeë Afrikaans.” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 38 (1): 6-20.
 21. —. 1998. “Tempusgebruik in Afrikaanse narratiewe.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 16 (2): 37-43.
 22. —. 2003. “Voltooide deelwoorde in verklarende Afrikaanse woordeboeke.” edited by W. F. Botha, 174-182. Stellenbosch: Buro van die WAT.
 23. —. 2004. “Ikonisiteit en Afrikaanse reduplikasie.” Tydskrif vir Taalonderrig/Journal for Language Teaching 38 (2): 334-348.
 24. —. 2010. “Het Nederlands en de standaardisering van het Afrikaanse werkwoordsysteem.” edited by M. Van der Wal and E. Francken, 67-83. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU.
 25. —. 2011. “Is ‘regtig’ rêrig Duits ‘richtig? Is ‘regtig really German ‘richtig’?” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 51 (4): 716-729. https://www.scielo.org.za/pdf/tvg/v51n4/v51n4a16.pdf.
 26. —. 2012. “The Dutch-Afrikaans participial prefixe ge-: a case of degrammiticalization?”, edited by A. Kemenade and N. De Haas, 129-154. Amsterdam: John Benjamins.
 27. Den Besten, Hans. 1989. “From Khoekhoe foreignertalk via Hottentot Dutch to Afrikaans: the creation of a novel grammar.” edited by Martin Pütz and Rene Dirven, 207-249. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 28. —. 1996. “Associative DPs.” Linguistics in the Netherlands 13: 13-24. https://doi.org/10.1075/avt.13.04bes. https://benjamins.com/catalog/avt.13.04bes/fulltext.
 29. —. 2001. “The complex ancestry of the Afrikaans associative constructions.” edited by Adelia Carstens and Heinrich Grebe, 49-58. Pretoria: Van Schaik.
 30. —. 2012. “On the “verbal suffix” -UM of Cape Dutch Pidgin: morphosyntax, pronunciation and origin.” In Roots of Afrikaans: selected writings of Hans den Besten, edited by Ton Van der Wouden, 123-132. Amsterdam: John Benjamins.
 31. —. 2013. “Hulle weet nie eers hoe om ‘n baba te abba nie. Opmerkingen over het Afrikaans.” edited by Nicoline Van der Sijs, Jan Stroop and Fred Weerman, 237-245. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
 32. Den Besten, Hans, Carla Luijks, and P.T. Roberge. 2003. “Reduplication in Afrikaans.” In Twice as meaningful. Reduplication in Pidgins, Creoles and other contact languages, edited by S. Kouwenberg, In Westminster Creolistics Series 8, 271–287. London: Battlebridge.
 33. Hantson, André. 2001. “Casusaanduiding in het Afrikaans en andere (Indo-) Germaanse talen : een vergelijkende schets.” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 41 (1): 1-20.
 34. Jansen, Carel, Robert Schreuder, and Anneke Neijt. 2007. “The influence of spelling conventions on perceived plurality in compounds: a comparison of Afrikaans and Dutch.” Written Language & Literacy 10 (2): 185-194.
 35. Jenkinson, Alf G. 1991. “Strukturalistiese en generatiewe benaderings tot die morfologie : ‘n metodologiese vergelyking.” Acta Academica 23 (3): 120-138.
 36. —. 1993. “Die probleem van fleksie en afleiding in Afrikaans.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde Supplement 18: 100-122. https://collections.nwu.ac.za/dbtw-wpd/textbases/bibliografie-afrikaans/documents-dbat/sattaalkunde_nov1993_100-122.pdf.
 37. Klopper, R. M. 1989. “Attributiewe adjektiewe in Afrikaans.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 7 (3): 105-111.
 38. Kotzé, Ernst. 2009. “Adjektiwiese verbuiging in Afrikaans herbesoek.” In Afrikaans. Een drieluik, edited by Hans Den Besten, Frans Hinskens and Jerzy Koch, 125-132. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU.
 39. Kürschner, Sebastian. 2009. “Morphological non-blocking in Dutch plural allomorphy: a contrastive approach.” Language Typology and Universals 62 (4): 285-306. https://doi.org/https://doi.org/10.1524/stuf.2009.0022.
 40. Lamont, Andrew. 2017. “The small matter of the Afrikaans diminutive.” Proceedings of the Linguistic Society of America 2. https://doi.org/10.3765/plsa.v2i0.4076.
 41. Le Roux, Cecile. 1989. “On the interface of morphology and syntax: evidence from verb-particle combinations in Afrikaans.” MA, Department of General Linguistics, University of Stellenbosch.
 42. Lee, A. S. 1991. Die voegsel ‘-s’ in Afrikaans. Johannesburg: SAUK.
 43. Lubbe, Hendrik Johannes. 1993. “Die klempatrone van Afrikaans.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 11 (2): 49-59.
 44. —. 1993. “Klem in Afrikaans en die superswaar rym.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 18: 78-99.
 45. —. 1994. “Leksikale Fonologie as ‘n beskrywingsraamwerk van fonologiese en morfologiese interaksie.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 12 (4): 124-134.
 46. —. 1995. “Die organisasie van die Afrikaanse leksikon [The organization of the Afrikaans lexicon].” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 13 (3): 108-119. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10118063.1995.9723986.
 47. —. 1996. “Fonologiese en morfologiese interaksie in Afrikaans.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 31: 113-137.
 48. Neijt, Anneke, Robert Schreuder, and Carel Jansen. 2013. “Van boekenbonnen en feëverhale: De tussenklank e(n) in Nederlandse en Afrikaanse samenstellingen: vorm of betekenis?” Nederlandse Taalkunde 15 (2): 125-147. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.5117/NEDTAA2010.2.VAN_436.
 49. Otterman, S. 1993. “Semantic interpretation of Afrikaans dimunitives.”
 50. Perold, M. 1990. “Die grammatikale funksie en semantiese waarde van die voorvoegsel be- in Afrikaans.”
 51. Ponelis, Fritz A. 1994. “Uitgebreide stamme.” In Nuwe perspektiewe op die geskiedenis van Afrikaans: opgedra aan Edith H. Raidt, edited by Gerrit Olivier and Anna E. Coetzee, 84-89. Halfweghuis: Southern Book.
 52. Pretorius, Erin. 2017. Spelling out P: a unified syntax of Afrikaans adpositions and V-particles.LOT dissertation series. Utrecht: Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke (LOT).
 53. Prinsloo, Anton F. 1992. “Combrink se inkortingsreëls: ‘n ander perspektief.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 10 (2): 75-81.
 54. Richter, Cornelia Magdalena. 2020. “‘n Morfologies-sistematiese analise van die komposisiestrukture in “vier pogings in linguistiese sinaps-opsporing” in Mede-wete (2014) deur Antjie Krog.” MA, Departement Afrikaans en Nederlands, Duits en Frans, Universiteit van die Vrystaat.
 55. Robbers, K. B. M. 1997. “Non-finite verbal complements in Afrikaans: a comparative approach.”
 56. Savini, Marina. 1992. “On the (non-) discreteness of morphological categories with special reference to affix categories in Afrikaans.” DLitt et Phil, Unisa.
 57. —. 2012. “Phrasal compounds in Afrikaans: agenerative analysis.” Stellenbosch Papers in Linguistics 12 (0). https://doi.org/10.5774/12-0-102.
 58. Savini-Beck, Marina. 1993. “The old and the new: changing perspectives on the distinction between inflection and derivation in Afrikaans.” Acta Academica 25 (1): 30-48.
 59. —. 1995. “Constraints on affixation in Afrikaans: some preliminary findings.” South African Journal of Linguistics 13 (1): 38-44. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10118063.1995.9723973.
 60. Slomanson, P. 2005. “The verbal morphosyntax of non-canonical contact languages: Malay-derived constraints and the inflectional domain in Afrikaans and Sri Lankan Malay.” PhD, University of New York.
 61. Southwood, Frenette. 2005. “A comparison of the responses to three comprehension and three production tasks assessing the morpho-syntactic abilities of Afrikaans-speaking preschoolers.” Per Linguam : a Journal of Language Learning = Per Linguam : Tydskrif vir Taalaanleer 21 (1): 36-59. https://doi.org/https://hdl.handle.net/10520/EJC86963.
 62. —. 2006. “The comprehension and production of plural forms of nouns by 6-year-old Afrikaans-speaking children with and without specific language impairment.” Per Linguam : a Journal of Language Learning = Per Linguam : Tydskrif vir Taalaanleer 22 (2): 29-39. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.5785/22-2-65.
 63. Stanisław, Prędota. 2012. “On the Morphology of Proverbs in Afrikaans and Dutch.” Academic Journal of Modern Philology 1: 99-106. https://doi.org/bwmeta1.element.desklight-7f1d708d-8e4d-4772-9772-3e0e5f92e3a1. https://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7f1d708d-8e4d-4772-9772-3e0e5f92e3a1.
 64. Trollip, Benito. 2016. “‘n Beskrywing van die valensiemorfeem in Afrikaans vanuit ‘n kognitiewe gebruiksgebaseerde beskrywingsraamwerk [A description of the valence morpheme in Afrikaans from a cognitive usage-based descriptive framework].” MA, Department of General Linguistics, North-West University, Local.
 65. Trollip, Eddie Benito. 2020. “Denominal adjectives in Afrikaans: The cases of ·agtig and ·e·rig.” SKASE Journal of Theoretical Linguistics 17 (5): 27-41. https://www.skase.sk/Volumes/JTL47/pdf_doc/02.pdf.
 66. Trollip, Eddie Benito, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2018. “The linking morpheme in Afrikaans: a Cognitive Grammar description.” SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online] 15 (3): 37-70. https://www.skase.sk/Volumes/JTL38/pdf_doc/03.pdf.
 67. Van der Walt, J. L. 1991. “The acquisition of English morphemes by Afrikaans primary school pupils.” Tydskrif vir Taalonderrig = Journal for Language Teaching 25 (2): 1-13.
 68. Van Huyssteen, Gerhard B. 2000. “Die reduplikasiekonstruksie in Afrikaans: aspekte van 'n kognitiewe gebruiksgebaseerde beskrywingsraamwerk vir Afrikaans [The reduplication construction in Afrikaans: aspects of a cognitive usage-based model for Afrikaans].” PhD, Department of General Linguistics, Potchefstroom University for CHE, Local.
 69. —. 2004. “Motivating the composition of Afrikaans reduplications: a cognitive grammar analysis.” In Studies in Linguistic Motivation, edited by Günter Radden and Klaus U. Panther, 269-292. Berlin: Mouton de Gruyter.
 70. —. 2010. “(Re)defining component structures in morphological constructions: a cognitive grammar perspective.” In Cognitive Approaches to Word-Formation, edited by Alexander Onysko and Sascha Michel, 97-126. Berlin: Mouton de Gruyter.
 71. —. 2014. “Morfologie [Morphology].” In Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde [Contemporary Afrikaans Linguistics], edited by W. A. M. Carstens and Nerina Bosman. Pretoria: Van Schaik.
 72. —. 2016. “Die ortografiese realisering van komposita met en afleidings van multiwoordeiename [The orthographical realisation of compounds with and derivations of multiword proper names].” LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 13 (3). https://doi.org/https://www.litnet.co.za/die-ortografiese-realisering-van-komposita-met-en-afleidings-van-multiwoordeiename/.
 73. —. 2017. “Morfologie [Morphology].” In Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde [Contemporary Afrikaans Linguistics], edited by W. A. M. Carstens and Nerina Bosman, 177-214. Pretoria: Van Schaik Uitgewers.
 74. —. 2018. “The ‘hulle’ and ‘goed’ constructions in Afrikaans.” In The construction of words: Advances in construction morphology, edited by Geert Booij, In Studies in Morphology, 399-437. New York: Springer.
 75. —. 2018. “‘n Korpusondersoek na ‘huidiglik’ [A corpus exploration of ‘huidiglik’].” Literator 39 (2): a1527. https://doi.org/https://doi.org/10.4102/lit.v39i2.1527.
 76. —. 2018. “Norme vir ‘huidiglik’ [Norms for ‘huidiglik’].” Literator 39 (2): a1526. https://doi.org/https://doi.org/10.4102/lit.v39i2.1526.
 77. Van Huyssteen, Gerhard B., and Daan P. Wissing. 2007. “Datagebaseerde aspekte van Afrikaanse reduplikasies [Data-based aspects of Afrikaans reduplications].” Southern African Linguistics and Applied Language Studies 25 (3): 419-439.
 78. Van Marle, Jaap. 1994. “De derivationele morfologie: een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van het Afrikaans.” In Nuwe perspektiewe op die geskiedenis van Afrikaans: opgedra aan Edith H. Raidt, edited by Gerrit Olivier and Anna E. Coetzee, 90-101. Halfweghuis: Southern Book.
 79. Van Niekerk, Angelique. 2005. “Handelsname: ’n vorm van leksikale vernuwing teen die agtergrond van globalisering.” Southern African Linguistics and Applied Language Studies 23 (1): 39-58. https://doi.org/10.2989/16073610509486373.
 80. Van Niekerk, A. E. 1989. “Die leksikografiese hantering van komposita.”
 81. Van Niekerk, A. E., and P. Harteveld. 1991. “Die leksikografiese hantering van neo-klassieke en pseudo-sintaktiese komposita.” Lexikos 1: 281-297.
 82. Van Niekerk, Lariza. 2002. “‘n Korpusanalise van Afrikaanse eksosentriese komposita.”
 83. —. 2006. “Funksionele aspekte van Afrikaanse eksosentriese komposita.”
 84. Van Rensburg, F. I. J. 1994. “Die gebruik van die verboë en die onverboë adjektief in Van Wyk Louw se poësie.” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 34 (2): 77-89.
 85. Waher, Hester. 1994. “Vernederlandsing en die Afrikaanse afleidingsaffikse: getuienis uit Kaapse Moeslim-Afrikaans.” edited by Chris Van der Merwe, Hester Wahler and Joan Hambidge, 112-122. Cape Town: Rondebosch: Universiteit van Kaapstad.
 86. Wissing, Daan P. 1989. “Die klempatrone van Afrikaanse en Nederlandse simplekse: ‘n vergelyking.” Literator 10 (2): 50-65. https://collections.nwu.ac.za/dbtw-wpd/textbases/bibliografie-afrikaans/documents-dbat/literator_aug1989_50-65.pdf.
 87. —. 1996. “Meervoudsvorme in Afrikaans: 25 jaar later.” South African Journal of Linguistics = Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 14, no. 31: 95-112. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/10118063.1996.9724378.
 88. —. 2019. “Herbesoek aan Afrikaanse klemtoon: Is dit (nog) ’n inisiëleklemtoontaal? [Revisiting stress in Afrikaans: is it (still) a stress-initial language?].” LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 16 (2). https://www.litnet.co.za/herbesoek-aan-afrikaanse-klemtoon-is-dit-nog-n-inisieleklemtoontaal/.
 89. Zwart, Jan-Wouter. 2017. “A note on the periphrastic past in Afrikaans.” Stellenbosch Papers in Linguistics 48: 1-8. https://doi.org/https://doi.org/10.5774/48-0-276.

Computational morphology

 1. Daelemans, Walter, Hendrik J. Groenewald, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2009. “Prototype-based active learning for lemmatization.” Proceedings of Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP).
 2. De Stadler, L. G., and M. W. Coetzer. 1992. “A morphological parser for Afrikaans.” edited by R. P. Botha, M. Sinclair and W. Winckler, 439-448. Stellenbosch: Departement Algemene Taalwetenskap.
 3. Fick, M., and C. J. Swanepoel. 2010. “Afrikaanse lettergreepverdelingspatrone / Afrikaans syllabification patterns.” SuidAfrikaanse Tydskrif vir Natuurwetenskap en Tegnologie 29 (2): 48-65.
 4. Groenewald, Hendrik J., and Gerhard B. Van Huyssteen. 2008. “Outomatiese lemma-identifisering vir Afrikaans [Automatic lemmatisation for Afrikaans].” Literator 29 (1): 65-91.
 5. Pilon, Suléne. 2005. “Outomatiese Afrikaanse woordsoortetikettering (Automatic Afrikaans part-of-speech] tagging.” MA (cum laude), Department of General Linguistics, North-West University, Local.
 6. Pilon, Suléne, Martin J. Puttkammer, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2008. “Die ontwikkeling van ‘n woordafbreker en kompositumanaliseerder vir Afrikaans [The development of a hyphenator and compound analyser for Afrikaans].” Literator 29 (1): 21-41.
 7. Puttkammer, Martin J. 2006. “Outomatiese Afrikaanse tekseenheididentifisering [Automatic Afrikaans tokenisation, sentencisation and named-entity recognition].” MA (cum laude), Department of General Linguistics, North-West University, Local.
 8. Puttkammer, Martin J., and Gerhard B. Van Huyssteen. 2006. “Automatic text segmentation of Afrikaans using memory-based learning.” Proceedings of the 2006 Conference of the Pattern Recognition Association of South Africa, Pretoria.
 9. Savini, Marina. 2012. “Phrasal compounds in Afrikaans: agenerative analysis.” Stellenbosch Papers in Linguistics 12 (0). https://doi.org/10.5774/12-0-102.
 10. Van Huyssteen, Gerhard B., and Marelie H. Davel. 2010. “Learning rules and categorization networks for language standardization.” Proceedings of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL) Workshop on Extracting and Using Constructions in Computational Linguistics.
 11. Van Huyssteen, Gerhard B., and Suléne Pilon. 2009. “Rule-based conversion of closely-related languages: A Dutch-to-Afrikaans convertor.” Proceedings of the 2009 Conference of the Pattern Recognition Association of South Africa.
 12. Van Huyssteen, Gerhard B., and Menno M. Van Zaanen. 2004. “Learning compound boundaries for Afrikaans spelling checking.” Proceedings of 1st Workshop on  International Proofing Tools and Language Technologies, Patras.
 13. Van Huyssteen, Gerhard B., and Ben Verhoeven. 2014. “A taxonomy for Afrikaans and Dutch compounds.” Proceedings of the 25th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2014): The First Workshop on Computational Approaches to Compound Analysis (ComAComA), Dublin, Ireland.
 14. Verhoeven, Ben, Walter Daelemans, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2012. “Classification of noun-noun compound semantics in Dutch and Afrikaans.” Proceedings of the 23rd Annual Symposium of the Pattern Recognition Association of South Africa, Pretoria, South Africa.
 15. Verhoeven, Ben, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2013. “More than only noun-noun compounds: towards an annotation scheme for the semantic modelling of other noun compound types.” Proceedings of 9th Joint ACL – ISO Workshop on Interoperable Semantic Annotation.
 16. Verhoeven, Ben, Menno M Van Zaanen, Walter Daelemans, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2014. “Automatic compound processing: compound splitting and semantic analysis for Afrikaans and Dutch.” Proceedings of the 25th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2014): The First Workshop on Computational Approaches to Compound Analysis (ComAComA), Dublin, Ireland.

English:

Afrikaans:

English:


Afrikaans: 

In:

On: