Share on email
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter

Wissing & Van Huyssteen 1996

Wissing, Daan P., and Gerhard B. Van Huyssteen. 1996. “Foneties-fonologiese aspekte van prototipiese Afrikaanse vraagsinne: ʼn verkenning [Phonetic-phonological aspects of prototypical Afrikaans interrogatives: an exploration].” South African Journal of Linguistics Supplement 34:103-122.

English: cognitive grammar, interrogative, phonetics, phonology

Afrikaans: fonetiek, fonologie, kognitiewe grammatika, vraagsin

English: Firstly; we will show that little research that is empirically sound has been done on intonation patterns in Afrikaans (and specifically with respect to interrogatives). Sweeping statements are often made with regard to intonation patterns in interrogatives; which creates misconceptions of the linguistic reality. These theorems can; to a large extent; be corrected through a careful analysis of original data. Subsequently; we will contextualise and then analyse a few representative sentences within a cognitive descriptive framework. In this way; we can achieve a reasonable and cognitively realistic approach to intonation patterns in Afrikaans interrogatives.


Afrikaans: Ons sal eerstens aantoon dat weinig navorsing oor intonasiepatrone in Afrikaans (en spesifiek met betrekking tot vraagsinne) gedoen is wat empiries-verantwoordbaar is. Ook word daar dikwels veralgemenende stellings gemaak met betrekking tot intonasiepatrone in vraagsinne; wat ‘n bepaalde wanindruk skep van die taalwerklikheid. Hierdie stellings kan tot ‘n groot mate weerlê word deur ‘n deeglike analise van oorspronklike data te doen. Vervolgens sal ons enkele verteenwoordigende sinne binne ‘n kognitiewe vraagstelllingsraamwerk situeer en daarna analiseer. Op die manier sal ons ‘n redelik akkurate en kognitief-realistiese beskrywing kan gee van intonasiepatrone in Afrikaanse vraagsinne.

In: English

On: Afrikaans