Share on email
Share on print
Share on whatsapp
Share on skype
Share on google
Share on facebook
Share on twitter

Van Huyssteen 1998

Van Huyssteen, Gerhard B. 1998. “Die leksikografiese hantering van seksuele uitdrukkings in Afrikaans.” Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 16 (2):63-71.

  • Files
  • Keywords
  • Abstract
  • Languages

English: Afrikaans, cognitive linguistics, dictionary, idealised cognitive models, lexicography, metaphor, sexism, sexual expression

Afrikaans: Afrikaans, geïdealiseerde kognitiewe modelle, kognitiewe linguistiek, leksikografie, metafoor, seksisme, seksuele uitdrukking, woordeboek


English: Lexical items referring to aspects of the sexual domain are often problematic for the lexicographer. It is; for example; difficult for extension mechanisms such as metaphor and metonymy to be discounted in the lexicographic handling of sexual expressions. In this article; four Afrikaans dictionaries are compared with each other with regard to the lexicographical treatment of sexual expressions. The focus is on both the microstructural and macrostructural treatment of such lemmas; with special attention being paid to arrangement principles and labels. Considering that the treatment of these lexical items is not always satisfying; some suggestions are made for the possible future treatment of sexual expressions. It is; for example; suggested that a psychologistic approach might solve some of the problems related to the ordering of semantic distinctions. It is also illustrated that if a clear distinction is held between sociostylistic and stylistically-functional labels in the labelling of sexual expressions; the user of the dictionary might receive ample guidance with regard to the different contextual situations in which sexual expressions are used.


Afrikaans: Leksikale items wat na aspekte van die seksuele domein verwys; lewer dikwels probleme vir die leksikograaf op. So is dit byvoorbeeld dikwels moeilik om die werking van uitbreidingsmeganismes soos metaforiek en metonimie in die leksikografiese bewerking van seksuele uitdrukkings te verreken. In hierdie artikel word vier Afrikaanse woordeboeke met mekaar vergelyk ten opsigte van die leksikografiese hantering van seksuele uitdrukkings. Daar word gefokus op sowel die makrostrukturele- as die mikrostrukturele hantering van sodanige lemmas; met spesifieke aandag aan ordeningsbeginsels en etikettering. Aangesien die hantering van seksuele uitdrukkings in dié vier woordeboeke nie altyd bevredigend is nie; word voorstelle ter verbetering gemaak. Daar word byvoorbeeld voorgestel dat 'n psigologistiese benadering oplossings kan bied vir die ordening van betekenisonderskeidings. Ook word aangetoon dat; indien 'n duidelike onderskeid getref word tussen sosiostilistiese en stilisties-funksionele etikette by die etikettering van seksuele uitdrukkings; die woordeboekgebruiker 'n aanduiding sal kan kry van die verskillende kontekste waarbinne seksuele uitdrukkings gebruik kan word.

In: Afrikaans

On: Afrikaans