Van Huyssteen 2019a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2019. “Wat gaan word van geskrewe Standaardafrikaans? [What is going to happen to Standard Afrikaans?].” In SA Akademie vir Wetenskap en Kuns: Verlede, hede toekoms (1909-2019), edited by Jacques Van der Elst, 86-89. ISBN: 978-0-949976-97-0. Pretoria: SAAWK.

English: Afrikaans, orthography

Afrikaans: Afrikaans, ortografie

English: What will become of written Standard Afrikaans? This is the central question in this review article on the future of Standard Afrikaans. The article kicks off with a perspective that language users of various languages have been complaining for centuries about the degradation of especially the written standard varieties of those languages – it is therefore nothing unique to Afrikaans. It is extensively argued that this is actually just normal language change that some users are denying, or trying to slow down. Within such a view, there is also no room for a “hunt for anglicisms” – they should rather be seen as constructions that are the result of normal language contact. The chapter concludes with a prediction that we will not only see the end of standard varieties of different languages, but most likely also the end of written varieties as we currently know them.


Afrikaans: Wat gaan word van geskrewe Standaardafrikaans? Dit is die sentrale vraag in hierdie beskouende artikel oor die toekoms van Standaardafrikaans. Die artikel skop af met ‘n perspektief dat taalgebruikers van verskeie tale al vir eeue lank kla oor die verloedering van veral die geskrewe standaardvariëteite van daardie tale. Dit is dus niks unieks aan Afrikaans nie. Daar word uitvoerig geargumenteer dat dit eintlik maar net normale taalverandering is waarteen sommige gebruikers skop. Binne só ‘n beskouing is daar ook eintlik nie ruimte vir ‘n jag op anglisismes nie – dit moet eerder gesien word as konstruksies wat die resultaat is van normale taalkontak. Die hoofstuk sluit af met ‘n voorspelling dat ons nie net die einde van standaardvariëteite van verskillende tale gaan sien nie, maar bes moontlik ook die einde van geskrewe variëteite soos ons dit tans ken.

In: Afrikaans

On: Afrikaans