Tag: orthography

Van Huyssteen 2019a

In this chapter, Van Huyssteen explores what the future of the standard written varieties of languages might be, whith a specific focus on Afrikaans.

Read More »

Van Huyssteen 2018b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2018. “Norme vir ‘huidiglik’ [Norms for ‘huidiglik’].” Literator 39 (2):a1526. doi: https://doi.org/10.4102/lit.v39i2.1526.

Read More »

Van Huyssteen 2018c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2018. “‘n Korpusondersoek na ‘huidiglik’ [A corpus exploration of ‘huidiglik’].” Literator 39 (2):a1527. doi: https://doi.org/10.4102/lit.v39i2.1527.

Read More »

AWS 2017

Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. 2017. Afrikaanse woordelys en spelreëls [Afrikaans wordlist and spelling rules]. Eleventh ed. Cape Town: Pharos.

Read More »

Van Huyssteen 2017b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Die aard, doel en omvang van die Afrikaanse woordelys en spelreëls. Deel 1 [The nature, goal and scope of the Afrikaanse woordelys en spelreëls. Part 1].” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 57 (2-1):323-345. doi: doi.10.17159/2224-7912/2017/v57n2-1a7.

Read More »

Van Huyssteen 2017c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Opname- en elimineringskriteria vir die Afrikaanse woordelys en spelreëls: Die geval emeritus. Deel 2 [Inclusion and elimination criteria for the Afrikaans wordlist and spelling rules: The case of emeritus. Part 2].” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 57 (2-1):346-368. doi: doi.10.17159/2224-7912/2017/v57n2-1a8.

Read More »

Van Huyssteen 2017d

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Voorwoord [Preface].” In Afrikaanse woordelijs en spelreëls. Faksimilee-uitgawe [Afrikaans wordlist and spelling rules. Facsimile edition], edited by Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Pretoria: Protea Boekhuis.

Read More »

Van Huyssteen 2016a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2016. “Die ortografiese realisering van komposita met en afleidings van multiwoordeiename [The orthographical realisation of compounds with and derivations of multiword proper names].” LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 13 (3). doi: https://www.litnet.co.za/die-ortografiese-realisering-van-komposita-met-en-afleidings-van-multiwoordeiename/.

Read More »

Butler & Van Huyssteen 2012

Butler, Anneke, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2012. 5000 Afrikaans woorde, gekategoriseer volgens spellingprobleme [5000 Afrikaans words, categorised according to spelling problems]. Ongepubliseer. Potchefstroom: Noordwes Universiteit.

Read More »

AWS 2009

Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. 2009. Afrikaanse woordelys en spelreëls [Afrikaans wordlist and spelling rules]. Tenth ed. Cape Town: Pharos Dictionaries.

Read More »