Van Huyssteen et al 2023c

Van Huyssteen, Gerhard B., Eiselen, Roald, and Du Toit, Jaco. 2023. A dataset of self-reported attitudes to Afrikaans swearwords. Journal of Open Humanties Data.

See downloadable PDF, RIS file, keywords, and abstract at the end of this post (below figures).

Dataset

Dataset: Afrikaans swearword scores [zip]

English: Afrikaans, attitude, dataset, empirical linguistics, offensive language, offensiveness, questionnaire, rating, swearing, swearword, taboo, taboo language, tabooness

Afrikaans: aanstootgewende taal, aanstootlikheid, Afrikaans, datastel, empiriese taalkunde, houding, taboe, taboetaal, verbodenheid, valueer, vloek, vloekwoord, vraelys

English: Until recently, no research has ever been done on user attitudes to Afrikaans taboo language. To address this shortcoming, a multidisciplinary research project was initiated to investigate, among others, user attitudes to swearwords. Online single-word surveys (SWSs) for individual swearwords have been posted periodically on the project website (https://vloek.co.za). Volunteer respondents are recruited through respondent-driven opportunistic sampling and snow-ball sampling via social media. Respondents firstly give their informed consent, and then once-off provide some sociodemographic information. Thereafter, each swearword is judged on at least seven attitudinal dimensions. All data are stored in a relational database, and then extracted to create a single UTF-8 encoded CSV file. The dataset holds great potential for perusal in numerous language-specific (i.e., Afrikaans) sociopragmatic and/or sociolinguistic investigations and applications, as well as for comparative linguistic research and general statistical modelling.


Afrikaans: Daar is tot onlangs nog geen navorsing gedoen oor gebruikershoudings teenoor Afrikaanse taboetaal nie. Om aan hierdie tekortkoming aandag te gee, is ‘n multidissiplinêre navorsingsprojek van stapel gestuur om onder meer gebruikers se houdings teenoor vloekwoorde te ondersoek. Aanlyn enkelwoordopnames (EWO’s) vir individuele vloekwoorde is gereeld op die projekwebwerf (https://vloek.co.za) geplaas. Vrywillige respondente is deur respondentgedrewe opportunistiese steekproefneming en sneeubalsteekproefneming via sosiale media gewerf. Respondente gee eers hul ingeligte toestemming en verskaf dan eenmalig sosiodemografiese inligting. Daarna word elke vloekwoord op ten minste sewe houdingsdimensies beoordeel. Alle data word in ‘n relasionele databasis gestoor, en dan onttrek om ‘n enkele UTF-8-gekodeerde CSV-lêer te skep. Die datastel hou groot potensiaal in vir gebruik in talle taalspesifieke (d.i. Afrikaanse) sosiopragmatiese en/of sosiolinguistiese ondersoeke en toepassings, sowel as vir vergelykende linguistiese navorsing en algemene statistiese modellering.

In: English

On: Afrikaans