Van Huyssteen 2020b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2020. Afrikaans morphology. Taalportaal. Taalportaal Consortium: https://bit.ly/taalportaal-afr-morphology.

English: Afrikaans, descriptive linguistics, grammar, morphology

Afrikaans: Afrikaans, beskrywende taalkunde, grammatika, morfologie

English: Taalportaal comprises comprehensive, comparative, online grammars for Afrikaans, Dutch, and Frisian. This section of Taalportaal is about the morphology of Afrikaans, with the following main sub-sections: word formation (including affixation, compounding, conversion, subtraction, and univerbation); a list of the most productive, prominent, and/or interesting (unique) affixes of Afrikaans; allomorphy; construction-dependent morphology, including discussions on the associative plural, and pseudo-participles; inflection, specifically whether it is at all possible or necessary to view inflection as a separate morphological process/category in Afrikaans; morphological networks (like the morphology of numerals and geospatial direction names, names for inhabitants of geographical entities, formation of person names, the morphology of terminology in the medical domain and in chemistry, negative and pejorative morphology, etc.); morphology-phonology interface, with specific attention to the prosodic structure of compounds, and the relation between prosody and morphology; and morphological productivity. Completion is scheduled for May 2021.


Afrikaans: Taalportaal bestaan uit uitgebreide, vergelykende, aanlyn grammatikas vir Afrikaans, Nederlands en Fries. Hierdie gedeelte van Taalportaal handel oor die morfologie van Afrikaans, met die volgende hoofonderafdelings: woordvorming (insluitend affiksering, samestelling, omskakeling, reduksie en samegroeiing); ‘n lys van die produktiefste, prominentste en/of interessantste (unieke) affikse van Afrikaans; allomorfie; konstruksie-afhanklike morfologie, insluitend besprekings oor die assosiatiewe meervoud en pseudodeelwoorde; infleksie, spesifiek of dit hoegenaamd moontlik of nodig is om infleksie as ‘n aparte morfologiese proses/kategorie in Afrikaans te beskou; morfologiese netwerke (soos die morfologie van syfers en georuimtelike rigtingname, name vir inwoners van geografiese entiteite, vorming van persoonsname, die morfologie van terminologie in die mediese domein en in chemie, negatiewe en pejoratiewe morfologie, ens.); morfologie-fonologie-koppelvlak, met spesifieke aandag aan die prosodiese struktuur van samestellings, en die verband tussen prosodie en morfologie; en morfologiese produktiwiteit. Voltooiing is geskeduleer vir Mei 2021.

In: English

On: Afrikaans