Archive

Van Huyssteen et al 2023b

Van Huyssteen, Gerhard B., Rabé, Monique, and Puttkammer, Martin J. 2023. Ouderdoms- en inhoudsadvies vir Afrikaanse boeke vir kinders: resultate van ’n eerste kwalitatiewe en

Read More »

Van Huyssteen et al 2023c

Van Huyssteen, Gerhard B., Eiselen, Roald, and Du Toit, Jaco. 2023. A dataset of self-reported attitudes to Afrikaans swearwords. Journal of Open Humanties Data 9:1–8.

Read More »

Van Huyssteen & Tiberius 2023

Van Huyssteen, Gerhard B., and Tiberius, Carole. 2023. Towards a lexical database of Dutch taboo language. Paper presented at eLex 2023, Brno, Czech Republic. https://elex.link/elex2023/ Design

Read More »

Van Huyssteen et al 2023a

Van Huyssteen, Gerhard B., Breed, Adri, Butler, Anneke, Botha, Lande, Partridge, Maristi, and Pilon, Suléne. 2023. ʼn Metodologie vir die beskrywing van konstruksionaliseringsnetwerke: Konstruksies met [in] as gevallestudie [A methodology for the description of constructionalisation networks: Constructions with [in] as a case study]. Stellenbosch Papers in Linguistics.

Read More »

Van Huyssteen, Puttkammer & Rabé 2022

Van Huyssteen, Gerhard B., Puttkammer, Martin J., and Rabé, Monique. 2022. Do Afrikaans digital parents want content and age advisories for books? In Digital Humanities in precarious times. Vanderbijlpark, South Africa: North-West University.

Read More »

Van Huyssteen 2022d

Van Huyssteen, Gerhard B. 2022. Drie duisend f-bomme en granate: Temas in vergelykende vloekkunde [Three thousand f-bombs and grenades: Themes in comparative maledictology]. In Keynote speaker: Conference of the Suid-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek [South African Society for Dutch Studies]. Nijmegen: Radboud University.

Read More »

Van Huyssteen 2022c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2022. Suid-Afrikaanse Taalkunde: Vloek in Afrikaans [South African Linguistics: Swearing in Afrikaans]. In Guest lectureship. Leiden: Leiden University.

Read More »

Van Huyssteen 2022b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2022. Kan godslastering ooit humoristies wees? [Can blasphemy ever be humourous?]. In Vloekcoza research blog. https://vloek.co.za/blogs/navorsing/kan-godslastering-humoristies-wees.

Read More »

Van Huyssteen 2022a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2022. Wat ons van ‘fok’ weet (en nie weet nie) [What we (don’t) know about fok]. LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 19:428-452.

Read More »

Van Huyssteen & Eiselen 2021a

Van Huyssteen, Gerhard B, and Roald Eiselen. 2021. “Oor feekse en helleveë [On shrews and harridans].” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 61 (4-1):1129-1155. doi: doi.10.17159/2224-7912/2021/v61n4-1a9.

Read More »

Eiselen & Van Huyssteen 2021

Eiselen, Roald, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2021. “Using ordinal logistic regression to analyse self-reported usage of, and attitudes towards swearwords.” International Conference of the Digital Humanities Association of Southern Africa 2021, Virtual, 29 November to 3 December.

Read More »

Van Huyssteen & Pilon 2021

Van Huyssteen, Gerhard B. & Pilon, Suléne. 2021. Standaardisering as ’n produk van die tydsgees. Ontlaering – Geworteldheid: Die onderrig van Afrikaans in spesifieke ruimtes. Virtual. 29-30 April.

Read More »

Van Huyssteen 2021a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2021. “Swearing in South Africa: Multidisciplinary research on language taboos.” International Conference of the Digital Humanities Association of Southern Africa 2021, South Africa, 29 November to 3 December.

Read More »

Van Huyssteen 2021b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2021b. When as word is befok. Afrikaans Grammar Workshop III. Amsterdam, The Netherlands. 29 September – 1 October.

Read More »

Van Huyssteen 2019

Van Huyssteen, Gerhard B. 2019. “Vloek Afrikaanssprekendes regtig? Betroubaarheid van ’n eerste grootskaalse meningspeiling se resultate.” Vloek.co.za.

Read More »

Van Huyssteen 2020

Van Huyssteen, GB. 2020. Sake voortspruitend: ’n Reaksie op Michael le Cordeur se hervormingstrategie vir die Afrikaans-skoolkurrikulum. Research blog. LitNet Akademies en skole. 04 November.

Read More »

What the swearword?!

This multidisciplinary research project investigates swearing from the digital humanities, and with inputs from and implications to various cognitive neurosciences.

Read More »

Van Huyssteen & Verhoef 1998

Van Huyssteen, Gerhard B., and Marlene Verhoef. 1998. “Die diachronie van antesedentherhaling in Afrikaans [The Diachronics of Antecedent Repetition in Afrikaans].” Southern African Society for

Read More »

Van Huyssteen 2021

The Afrikaans stoplist for corpus research (version 1.0) comprises a master list of 1,298 items, based on frequency counts in the Taalkommissie corpus 1.1. The list has been curated based on relative word frequency classes, and Zipf values. In addition, each item has been categorised in terms of length, typecase, selection category, lexical type (i.e. content or function word), and part-of-speech category. For ease of use, three subsets of the main list is also provided.

Read More »

Breed et al. 2021

This chapter reports on the role that the Virtual Institute for Afrikaans (VivA) is playing as a content provider of quality Afrikaans linguistic material in the blended learning environment. The aim is to present VivA as a case study or prototype of an independent organisation acting as a key stakeholder in the blended learning ecosystem.

Read More »

MorfAf (Morfologie van Afrikaans): Deel 2 (2020)

MorfAf (Morfologie van Afrikaans) is ‘n reeks oor die struktuur van komplekse Afrikaanse woorde. Deel 1 (2018) begin met ‘n verkenning van basisbegrippe (soos morfeme, affikse, stamme en wortels), terwyl verskeie moeiliker kwessies in deel 2 (2020) in meer besonderhede ondersoek word. Die doel is om nie net ‘n oorsig oor Afrikaanse woordbou te kry nie, maar ook om bekendgestel te word aan algemene begrippe in die morfologie, spesifiek konstruksiemorfologie. Analises van woorde is gebaseer op die skrifbeeld van die woorde (ortografie), asook op die herkoms van woorde (etimologie).

Read More »

MorfAf (Morfologie van Afrikaans): Deel 1 (2018)

MorfAf (Morfologie van Afrikaans) is ‘n reeks oor die struktuur van komplekse Afrikaanse woorde. Ons skop in deel 1 (2018) af met ‘n verkenning van basisbegrippe (soos morfeme, affikse, stamme en wortels), waarna verskeie woordvormingsprosesse in deel 2 (2020) in meer besonderhede ondersoek word. Die doel is om nie net ‘n oorsig oor Afrikaanse woordbou te kry nie, maar ook om bekendgestel te word aan algemene begrippe in die morfologie, spesifiek konstruksiemorfologie. Analises van woorde is gebaseer op die skrifbeeld van die woorde (ortografie), asook op die herkoms van woorde (etimologie).

Read More »

Van Huyssteen 2019a

In this chapter, Van Huyssteen explores what the future of the standard written varieties of languages might be, whith a specific focus on Afrikaans.

Read More »

Genre Classification

We investigated appropriate ontologies and optimal supervised and unsupervised machine learning methods for the development of genre classifiers, specifically for resource-scarce languages.

Read More »

Recipe for morpheme analysis

This step-wise process is used for orthography-based, etymology-driven morpheme analysis and annotation in Afrikaans. Click on image to view details. You can then right-click on

Read More »

Trollip & Van Huyssteen 2018

Trollip, Eddie Benito, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2018. “The linking morpheme in Afrikaans: a Cognitive Grammar description.” SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online] 15

Read More »

Van Huyssteen 2018a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2018. “The ‘hulle’ and ‘goed’ constructions in Afrikaans.” In The construction of words: Advances in construction morphology, edited by Geert Booij,

Read More »

Van Huyssteen 2018b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2018. “Norme vir ‘huidiglik’ [Norms for ‘huidiglik’].” Literator 39 (2):a1526. doi: https://doi.org/10.4102/lit.v39i2.1526.

Read More »

Van Huyssteen 2018c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2018. “‘n Korpusondersoek na ‘huidiglik’ [A corpus exploration of ‘huidiglik’].” Literator 39 (2):a1527. doi: https://doi.org/10.4102/lit.v39i2.1527.

Read More »

AWS 2017

Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. 2017. Afrikaanse woordelys en spelreëls [Afrikaans wordlist and spelling rules]. Eleventh ed. Cape Town: Pharos.

Read More »

Van Huyssteen 2017a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Morfologie [Morphology].” In Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde [Contemporary Afrikaans Linguistics], edited by W. A. M. Carstens and N. Bosman, 177-214. Pretoria:

Read More »

Van Huyssteen 2017b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Die aard, doel en omvang van die Afrikaanse woordelys en spelreëls. Deel 1 [The nature, goal and scope of the Afrikaanse woordelys en

Read More »

Van Huyssteen 2017c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Opname- en elimineringskriteria vir die Afrikaanse woordelys en spelreëls: Die geval emeritus. Deel 2 [Inclusion and elimination criteria for the

Read More »

Van Huyssteen 2017d

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Voorwoord [Preface].” In Afrikaanse woordelijs en spelreëls. Faksimilee-uitgawe [Afrikaans wordlist and spelling rules. Facsimile edition], edited by Suid-Afrikaanse Akademie vir

Read More »

Augustinus et al 2016

Augustinus, Liesbeth, Peter Dirix, Daniel Van Niekerk, Ineke Schuurman, Vincent Vandeghinste, Frank Van Eynde, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2016. “AfriBooms: an online treebank for

Read More »

Van Huyssteen 2016a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2016. “Die ortografiese realisering van komposita met en afleidings van multiwoordeiename [The orthographical realisation of compounds with and derivations of multiword

Read More »

Van Huyssteen 2016b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2016. “Apps of toeps, los of vas: wenke vir die klaskamer [‘Apps’ or ‘toeps’, one word or two: tips for the

Read More »

Breed & Van Huyssteen 2015

Breed, Adri, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2015. “Aan die en besig in Afrikaanse progressiwiteitskonstruksies: ‘n korpusondersoek (2) [‘Aan die’ and ‘besig’ in Afrikaans progressive

Read More »

Puttkammer & Van Huyssteen 2015

Version 1.0 comprises 5,523 Afrikaans verbs with associated past tense forms (tab separated). Verbs were sourced from various sources, mainly from CTexT’s Afrikaans lemmatisation data, and supplemented with data from the Afrkaans/Dutch-Dutch/Afrikaans Dictionary (ANNA). Past tense forms were generated and manually verified.

Read More »

Van Huyssteen 2015a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2015. “Nuwe digitale ontwikkelinge in Afrikaans: praktiese hulpmiddels [New digital developments in Afrikaans: practical resources].” University of Pretoria, PRETORIA, South Africa.

Read More »

Van Huyssteen 2015b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2015. “Afrikaans negentig – Afrikaans digitaal [Afrikaans ninety – Afrikaans digital].” Gents Colloquium Over Het Afrikaans.

Read More »

Van Huyssteen et al 2015

Van Huyssteen, Gerhard B., Marlie Coetzee, E. Roald Eiselen, Wildrich Fourie, Ismael Lavangee, Martin J. Puttkammer, and Cornelius. Van der Walt. 2015. VivA interfaces 1.0.

Read More »

Breed & Van Huyssteen 2014

Breed, Adri, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2014. “Aan die en besig in Afrikaanse progressiwiteitskonstruksies: die ontstaan en ontwikkeling (1) [‘Aan die’ and ‘besig’ in Afrikaans

Read More »

Van Huyssteen & Coetzee 2014

Van Huyssteen, Gerhard B., and Marlie Coetzee. 2014. “The Virtual Institute for Afrikaans: digital language resources and technologies in a customer-facing web service.” PRASA 2014,

Read More »

Van Huyssteen & Verhoeven 2014

Van Huyssteen, Gerhard B., and Ben. Verhoeven. 2014. “A taxonomy for Afrikaans and Dutch compounds.” Proceedings of the 25th International Conference on Computational Linguistics (COLING

Read More »

Van Huyssteen 2014a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2014. “Morfologie [Morphology].” In Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde [Contemporary Afrikaans Linguistics], edited by W. A. M. en Bosman N. Carstens. Pretoria: Van

Read More »

Van Huyssteen et al 2014

Van Huyssteen, Gerhard B., Walter Daelemans, Menno M. Van Zaanen, and Ben. Verhoeven. 2014. Resources for compound processing. North-West University: Potchefstroom, South Africa; University of

Read More »

Van Zaanen et al 2014

van Zaanen, Menno M., Gerhard B. Van Huyssteen, Suzanna Aussems, Chris Emmery, and Roald Eiselen. 2014. “The development of Dutch and Afrikaans language resources for

Read More »

Verhoeven et al 2014a

Verhoeven, Ben, Menno M Van Zaanen, Walter Daelemans, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2014. “Automatic compound processing: compound splitting and semantic analysis for Afrikaans and

Read More »

Verhoeven et al 2014b

Verhoeven, Ben, Gerhard B Van Huyssteen, Menno M. Van Zaanen, and Walter Daelemans. 2014. Annotation guidelines for compound analysis. In CLiPS Technical Report Series (CTRS).

Read More »

Butler & Van Huyssteen 2012

Butler, Anneke, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2012. 5000 Afrikaans woorde, gekategoriseer volgens spellingprobleme [5000 Afrikaans words, categorised according to spelling problems]. Ongepubliseer. Potchefstroom: Noordwes

Read More »

Sharma Grover et al 2012a

Sharma Grover, Aditi, Annamart Nieman, Gerhard B. Van Huyssteen, and Justus Roux. 2012. “Aspects of a legal framework for language resource management.” Proceedings of the

Read More »

Sharma Grover et al 2012b

Sharma Grover, Aditi, Karen Calteaux, Etienne Barnard, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2012. “A voice service for user feedback on school meals.” Proceedings of the Second

Read More »

Pilon & Van Huyssteen 2011

Pilon, Suléne, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2011. “Technology recycling for closely related languages: Dutch and Afrikaans.” 21th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands

Read More »

Roux et al 2011

Roux, Justus, C., Gerhard B. Van Huyssteen, Tebogo Gumede, and Mampaka Mojapelo, L. 2011. “The South African National HLT resource management agency.” 3rd European Language

Read More »

Sharma Grover et al 2010b

Sharma Grover, Aditi, Karen Calteaux, Gerhard B. Van Huyssteen, and M. W. Pretorius. 2010. “An overview of HLTs for South African Bantu languages 978-1-60558-950-3.” Proceedings

Read More »

Van Huyssteen & Davel 2010

Van Huyssteen, Gerhard B., and M. Davel. 2010. “Learning rules and categorization networks for language standardization.” Proceedings of the North American Chapter of the Association

Read More »

Van Huyssteen & Pilon 2010b

Van Huyssteen, Gerhard B., and Suléne Pilon. 2010. “A Dutch-to-Afrikaans convertor.” 20th Meeting of Computational Linguistics in the Netherlands (CLIN) 2010, Utrecht University, UTRECHT, The

Read More »

Van Huyssteen 2010

Van Huyssteen, Gerhard B. 2010. “(Re)defining component structures in morphological constructions: a cognitive grammar perspective.” In Cognitive Approaches to Word-Formation, edited by Alexander Onysko and

Read More »

AWS 2009

Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. 2009. Afrikaanse woordelys en spelreëls [Afrikaans wordlist and spelling rules]. Tenth ed. Cape Town: Pharos Dictionaries.

Read More »

Van Huyssteen & Pilon 2009

Van Huyssteen, Gerhard B., and Suléne Pilon. 2009. “Rule-based conversion of closely-related languages: A Dutch-to-Afrikaans convertor.” Proceedings of the 2009 Conference of the Pattern Recognition

Read More »

Van Huyssteen & Bosch 2008

Van Huyssteen, Gerhard B., and Sonja E. Bosch. 2008. “Voorwoord: Mensetaaltegnologie vir Suid-Afrikaanse tale [Preface: Human language technology for South African languages].” Literator 29 (1):xi-xvii.

Read More »

Van Huyssteen 2008c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2008. “Bluff your way through cognitive grammar (aka cognitive grammar for dummies).” Special 6 hour tutorial organised by ‘Centrum voor Nederlandse

Read More »

Groenewald & Van Huyssteen 2007

Groenewald, Hendrik J., and Gerhard B. Van Huyssteen. 2007. “Work-in-progress: end-user requirements for machine-aided translation tools.” LSSA Conference, North-West University, POTCHEFSTROOM, South Africa.

Read More »

Van Huyssteen & Groenewald 2007

Van Huyssteen, Gerhard B., and Hendrik J. Groenewald. 2007. “‘n Heroorweging van fleksie in Afrikaans: klasse vir outomatiese Afrikaanse lemma-identifisering [Afrikaans inflection revisited: classes for

Read More »

Van Huyssteen & Wissing 2007

Van Huyssteen, Gerhard B., and Daan P. Wissing. 2007. “Datagebaseerde aspekte van Afrikaanse reduplikasies [Data-based aspects of Afrikaans reduplications].” Southern African Linguistics and Applied Language

Read More »

Van Huyssteen 2007

Van Huyssteen, Gerhard B. 2007. “Designing an e-Learning system for language learning: a case study.” Innovations in E-learning, Instruction Technology, Assessment, and Engineering Education:105-110.

Read More »

Van Huyssteen 2006

Van Huyssteen, Gerhard B. 2006. “eLearning for language learning.” IST-Africa Conference, CSIR International Convention Centre, PRETORIA, South Africa.

Read More »

Van Huyssteen & Janke 2005

Van Huyssteen, Gerhard B., and Ulrike Janke. 2005. “Developing spelling checkers for South African languages.” International Conference of the African Languages Association of Southern Africa,

Read More »

Van Huyssteen & Pretorius 2005

Van Huyssteen, Gerhard B., and Laurette. Pretorius. 2005. “Afrikaanse tekstegnologie: ‘n inventaris [Afrikaans text technology: an inventory].” Annual Symposium of ‘Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en

Read More »

Van Huyssteen 2005a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2005. “‘n Kognitiewe gebruiksgebaseerde beskrywingsmodel vir die Afrikaanse grammatika [A cognitive usage-based description model for Afrikaans grammar].” Southern African Linguistics and

Read More »

Van Huyssteen 2005c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2005. “On valence morphemes in Afrikaans.” 9th International Cognitive Linguistics Conference, Yonsei University, SEOUL, South Korea.

Read More »

Van Huyssteen & Van Zaanen 2004

Van Huyssteen, Gerhard B., and Menno M. Van Zaanen. 2004. “Learning compound boundaries for Afrikaans spelling checking.” Proceedings of First Workshop on  International Proofing Tools

Read More »

Van Huyssteen 2004

Van Huyssteen, Gerhard B. 2004. “Motivating the composition of Afrikaans reduplications: a cognitive grammar analysis.” In Studies in Linguistic Motivation, edited by G. Radden and

Read More »

Els & Van Huyssteen 2003

Els, Christo J., and Gerhard B. Van Huyssteen. 2003. “Outomatiese let-ter-greep-ver-de-ling en woord-afbreking in Afrikaans [Automatic hyphenation in Afrikaans].” LSSA Conference, Rand Afrikaans University, JOHANNESBURG,

Read More »

Pilon & Van Huyssteen 2003

Pilon, Suléne, and Gerhard B Van Huyssteen. 2003. “‘n Etiketstel vir ‘n woordsoortetiketteerder vir Afrikaans [A Tagset for a Part-of-Speech Tagger for Afrikaans].” LSSA Conference,

Read More »

Van Huyssteen & Van Zaanen 2003

Van Huyssteen, Gerhard B., and Menno M. Van Zaanen. 2003. “A spellchecker for Afrikaans, based on morphological analysis.” 6th International Terminology in Advanced Management Applications

Read More »

Van Huyssteen 2003a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2003. “An introduction to human language technology in Southern Africa: resources and applications.” Southern Africa Linguistics and Applied Language Studies (21).

Read More »

Van Huyssteen 2003b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2003. “Applying embodied construction grammar: a description of some Afrikaans morphological constructions.” 8th International Cognitive Linguistics Conference, University of La Rioja,

Read More »

Van Huyssteen 2003c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2003. “Cognitive Afrikaans morphology.” Cognitive Linguistics in South Africa Colloquium, University of South Africa, PRETORIA, South Africa.

Read More »

Van Huyssteen & Pilon 2003

Van Huyssteen, Gerhard B., and Suléne Pilon. 2003. “The Afrikaans plural construction: an embodied construction grammar account.” Cognitive Linguistics in South Africa Colloquium, University of

Read More »

Van Huyssteen 2002a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2002. “Teoretiese vooronderstellings van ‘n kognitiewe gebruiksgebaseerde beskrywingsmodel vir die Afrikaanse grammatika [Theoretical Assumptions of a Cognitive Usage-based Model for Afrikaans

Read More »

VanHuyssteen 2002b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2002. “Desiderata of spellchecking/spell-checking/spell checking: towards an intelligent spellchecker for Afrikaans.” Potchefstroom, 2002.

Read More »